Information till vårdnadshavare angående Dataskyddsförordningen


Admentum: Du får denna information med anledning av att ditt barns och dina personuppgifter behandlas i Admentum.. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.

I Admentum behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att din skola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för skriftligt omdöme och betyg. Din skola har rättigheter och skyldigheter enligt skollagen att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är din skola som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas. Din skola har tecknat avtal med Admentum som är leverantör av de administrativa tjänsterna för skola, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. Admentums system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.


Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid som du har barn/elever på skolan.


Mottagare av dina personuppgifter

Till skolfotofirman skickar Rälsen AB barnets/elevens namn.

Till SCB skickas statistik med tex. elevens namn, personnummer med fyra sista siffror, (modersmål,) fritidshemstillhörighet


Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:


Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.


Rätten till begränsning

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.


Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.


Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: styrelsen Rälsen AB, gdpr@ralsen.se


Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: Erica Forsmark, erica.forsmark@atvexa.se