Obs: Denna sida är under uppdatering


Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna följa de lagar och krav som ställs på skolans och fritidshemmets verksamheter.

 

Skolans administration samlar in för köande:

Namn, personnummer, vårdnadshavares namn, adress, telefonnummer och e-postadress.


Skolans administration samlar in för elever:

Namn, personnummer, folkbokföringsadress, ev. alternativ adress, information om allergier, specialkost och ev. information/underlag för behov av särskilt stöd, fotografi, syskons namn, vistelsetid på fritidshemmet, och modersmål om önskan om modersmålsundervisning finns.

 

Skolans administration samlar in för vårdnadshavare:

Namn, adress(er), telefonnummer, e-postadress och inkomstuppgift om barnet är inskrivet på fritidshemmet.

 

Skolans elevhälsovård samlar också in uppgifter. För att läsa om deras hantering av personuppgifter, klicka här:

Ambea (länk kommer)

 

De rättsliga grunder som finns för vårt insamlande av personuppgifter är:

- Rättslig förpliktelse

- Avtal

- Samtycke

 

Så här insamlas och behandlas uppgifterna:

Genom fysiska papper och genom att föräldrar registrerar uppgifter i Admentum.

Känsliga uppgifter skrivs inte in i något register.

 

Hur förvaras uppgifterna? (gäller ej för skolhälsovården)

Alla papper med personuppgifter som inkommer till skolan förvaras i pärmar på rektorsexpeditionen som alltid låses om inte rektor, intendent eller kanslist finns i rummet.

 

Vem har tillgång till vilken information (ej information insamlat av skolhälsovården):

Skolans fasta personal har tillgång till vanliga personuppgifter. Känsliga uppgifter endast barnets närmaste ansvariga pedagoger, elevhälsoteam, skolledning och kanslist.

 

Underleverantörer av register med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal:

Admentum

 

Vi behåller inte uppgifter längre än nödvändigt eller än vad lagen kräver.

 

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är:

Pilgrimsskolan AB

expedition@pilgrimsskolan.se

 

Frågor om hanteringen av personuppgifter ställs till e-postadressen ovan.

Samma för att få information om vilka personuppgifter som är lagrade om dig eller ditt barn.